શ્રી જતાપરા ગોપીબેન પરષોતમભાઈ

મ.શિક્ષકશ્રી

સરનામું - મુ.રુપાવટી,તા.વિંછીયા,જિ.રાજકોટ