શ્રી પીઠવા એકતાબેન પ્રવિણભાઈ

મ.શિક્ષકશ્રી

સરનામું - મુ.તા.વિંછીયા,જિ.રાજકોટ