શ્રી રોજાસરા પ્રતિકભાઈ શામજીભાઈ

કલાર્કશ્રી અ‍ને વહિવટી મદદનીશ

સરનામું-મુ.વિંછીયા,તા.વિંછીયા,જિ.રાજકોટ 
ડાભીની વાડી પાસે,વિંછીયા                            

Address

: