શ્રી રોજાસરા પ્રતિકભાઈ શામજીભાઈ

મ.શિક્ષકશ્રી

સરનામું - મુ.તા.વિંછીયા,જિ.રાજકોટ