શ્રી શેખ સુરેશભાઈ વેલજીભાઈ

મ.શિક્ષકશ્રી

સરનામું - મુ.પીપરડી,તા.વિંછીયા,જિ.રાજકોટ