શ્રી રાજપરા હરેશભાઈ માધાભાઈ

મ.શિક્ષકશ્રી

સરનામું - મુ.થોરીયાળી,તા.વિંછીયા,જિ.રાજકોટ