શ્રી કનૈયાલાલ મોહનલાલ પ્રજાપતિ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનાં કર્મચારી વિશેની માહિતી –

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી, બી.પી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

જન્મ તારીખ

: