શ્રી દિલીપસિંહ ભવાનસિંહ વજીર

હેડ કલાર્ક

શાળાનાં કર્મચારી વિશેની માહિતી –

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.કોમ

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

જન્મ તારીખ

: