શ્રી ભરતકુમાર કંચનલાલ મહેતા

સિનીયર કલાર્ક

શાળાનાં કર્મચારી વિશેની માહિતી –

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

જન્મ તારીખ

: