શ્રી વિપુલભાઇ ચંદ્રાહાસભાઇ ઠાકર

પટાવાળા

શાળાનાં કર્મચારી વિશેની માહિતી –

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધો. - ૧૦ પાસ

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

જન્મ તારીખ

: