શ્રી અરૂણસિંહ ગજેન્દ્રસિંહ વજીર

સાથી સહાયક

શાળાનાં કર્મચારી વિશેની માહિતી –

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધો.- ૧૨ પાસ

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

જન્મ તારીખ

: