શ્રી કનુભાઇ મનુભાઇ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનાં કર્મચારી વિશેની માહિતી –

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.કોમ., બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

જન્મ તારીખ

: