શ્રી નરેન્દ્રકુમાર મગનલાલ રાણા

ગ્રંથપાલ

શાળાનાં કર્મચારી વિશેની માહિતી –

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ., લાયબ્રેરી સાયન્સ

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

જન્મ તારીખ

: