શ્રીમતી કોમલબેન મંગળભાઇ પટેલ

વિદ્યાસહાયક

શાળાનાં કર્મચારી વિશેની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એચ.એસ.સી., પી.ટી.સી

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

જન્મ તારીખ

: