શ્રીમતિ મનીષાબેન બાબરભાઈ પટેલ

શિક્ષણ સહાયક

શ્રીમતિ મનીષાબેન બાબરભાઈ પટેલ આ શાળામાં માધ્યમિક વિભાગમાં ગણિત-વિજ્ઞાનના શિક્ષિકા તરીકે નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ બજાવે છે. તેઓશ્રી બુલેટીન બોર્ડ પર ગણિત-વિજ્ઞાનના સમાચારો લખે છે. શાળામાં ગણિત – વિજ્ઞાન મંડળ ચલાવે છે. શાળામાં યુવક મહોત્સવમાં વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન પુરૂ પાડે છે.  એનેમીયા નિયંત્રણ કાર્યક્રમ, આરોગ્ય સપ્તાહ તથા ગરબા સપ્તાહ તથા ગરબા સપ્તાહ,વ્યસન મુક્તિ સપ્તાહની ઉજવણીમાં હંમેશા કાર્યરત રહે છે. વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે અવનવા પ્રયોગો તેમજ સાધનોના ઉપયોગો દ્વારા રસપ્રદ શિક્ષણ આપે છે. તેઓ ખૂબજ મહેનતું છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબજ પ્રિય છે. શાળાની તમામ પ્રકારની  ઈતર પ્રવૃતિઓમાં હંમેશા ભાગ લે છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એસ.સી.બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

12/04/2008

જન્મ તારીખ

:

5/17/1981