શ્રી મનુભાઈ કાલીદાસ તડવી

સેવક

શ્રી મનુભાઈ કાલીદાસ તડવી આ શાળામાં સેવક તરીકે 16/6/1989 થી નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા આપું છું. શાળાને સ્વચ્છ અને નિર્મળ રાખવી એજ મારૂં કર્તવ્ય છે. શાળાના વર્ગખંડો, કાર્યાલય, પાણીની ટાંકી, મેદાન હંમેશા સ્વચ્છ રાખું છું. હું મારી શાળાનો વફાદારી ધ્વારા વિકાસ કરવા માગું છું

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધો.8

દાખલ તારીખ

:

6/16/1989

જન્મ તારીખ

:

1/14/1964