શ્રી નટવરભાઈ અંબાલાલ રાણા

સેવક

શ્રી નટવરભાઈ અંબાલાલ રાણા આ શાળામાં સેવક તરીકે 20/07/1990 થી નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા આપુ છું. શાળાને સ્વચ્છ અને નિર્મળ રાખવી એજ મારૂ કર્તવ્ય છે. શાળાના વર્ગખંડો, કાર્યાલય, પાણીની ટાંકી, મેદાન હંમેશા સ્વચ્છ રાખું છું. હું મારી શાળાનો વફાદારી ધ્વારા વિકાસ કરવા માગું છું.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી

દાખલ તારીખ

:

7/20/1990 (ડી.બી. પારેખમાં)

જન્મ તારીખ

:

04/02/1959