શ્રી રોહીતકુમાર પરસોતમદાસ શાહ

સેવક

શ્રી રોહીતકુમાર પરસોતમદાસ શાહ આ શાળામાં સેવક તરીકે 17/10/2001 થી નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા આપું છું. શાળાને સ્વચ્છ અને નિર્મળ રાખવી એજ મારું કર્તવ્ય છે. શાળાના વર્ગખંડો, કાર્યાલય, પાણીની ટાંકી, મેદાન હંમેશા સ્વચ્છ રાખું છું હું મારી શાળાનો વફાદારી દ્વારા વિકાસ કરવા માંગું છું.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધોરણ-9

દાખલ તારીખ

:

10/17/2001 (ડી.બી. પારેખમાં)

જન્મ તારીખ

:

7/16/1953