શ્રીમતિ સુશીલાબેન ગોકુલદાસ પરીખ

શિક્ષકા

શ્રીમતિ સુશીલાબેન ગોકુલદાસ પરીખ આ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં સુપરવાઈઝર તરીકે સેવા બજાવે છે. સુશીલાબેન મુળ વતનની હાલોલ ના. પી.ટી.સી. થયા પછી હાલોલની કિશોરમંદિર પ્રાથમિક શાળામાં (એમ.એસ.હાઈસ્કુલ હાલોલ) પ્રાથમિક વિભાગમાં 1974થી શિક્ષિકા તરીકેની નોકરીની શરૂઆત કરી 1980 માં તેમના લગ્ન સંખેડામાં થયા તેથી તેમને હાલોલ છોડી સંખેડાની ડી.બી.પારેખ હાઈસ્કૂલમાં1/10/1980 થી પ્રાથમિક વિભાગમાં સેવા આપવા જોડાયા. તેઓ પ્રાથમિક વિભાગમાં મુખ્યત્વે અંગ્રેજી, સમાજશાસ્ત્ર, ચિત્ર, સામાન્યજ્ઞાન, ગુજરાતી જેવા વિષયોનું શિક્ષણ કાર્ય કરાવતા તેઓ ખૂબજ મહેનતું છે. અને નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાની સેવાઓ બજાવે છે. છેલ્લા બે વર્ષથી તેઓ પ્રાથમિક વિભાગમાં સુપરવાઈઝર તરીકેની વધારાની સેવાઆપે છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબજ પ્રિય છે. શાળાની તમામ પ્રકારની ઈતર પ્રવૃતિઓમાં હંમેશા ભાગ લે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે. તેઓ શાળામાં સૌથી સિનિયર શિક્ષીકા છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ., પી.ટી.સી.

દાખલ તારીખ

:

10/01/1980 (ડી.બી. પારેખમાં)

જન્મ તારીખ

:

11/12/1952