શ્રીમતિ સંધ્યાબેન નટવરલાલ શાહ

શિક્ષકા

શ્રીમતિ સંધ્યાબેન નટવરલાલ શાહ આ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં શિક્ષિકા તરીકે સેવા બજાવે છે.સંધ્યાબેન મૂળવતની રાજુપુરાનાં. પી.ટી.સી.થયા પછી સાવલી તાલુકામાં જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની વચ્છેસર પ્રાથમિક શાળામાં 1979 થી જોડાયા 1981માં તેમના લગ્ન સંખેડામાં થયા તેથી તેમને સંખેડાની ડી.બી. પારેખ હાઈસ્કૂલમાં 13/09/1983 થી પ્રાથમિક વિભાગમાં સેવા આપવા જોડાયા. તેઓ પ્રાથમિક વિભાગમાં મુખ્યત્વે ગુજરાતી, હિન્દી, વિજ્ઞાન, સમાજવિધા જેવા વિષયોનું શિક્ષણ કાર્ય કરાવતા તેઓ ખૂબજ મહેનતું છે. અને નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાની સેવાઓ બજાવે છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબજ પ્રિય છે. શાળાની તમામ પ્રકારની ઈતર પ્રવૃતિઓમાં હંમેશા ભાગ લે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી., પી.ટી.સી.

દાખલ તારીખ

:

9/13/1983 (ડી.બી. પારેખમાં)

જન્મ તારીખ

:

01/11/1959