શ્રીમતિ પ્રમોદાબેન ઓચ્છવલાલ શાહ

શિક્ષકા

શ્રીમતિ પ્રમોદાબેન ઓચ્છવલાલ શાહ આ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં શિક્ષિકા તરીકે સેવા બજાવે છે. પ્રમોદાબેન મૂળ વતની ડભોઈનાં. 1978માં તેમના લગ્ન સંખેડામાં થયા ત્યારબાદ પી.ટી.સી. કરી 1980માં કંવાટ પ્રાથમિક શાળામાં સેવા આપવા જોડાયા. સંખેડાની ડી.બી.પારેખ હાઈસ્કૂલમાં 1984થી પ્રાથમિક વિભાગમાં સેવા આપવા જોડાયા.તેઓ પ્રાથમિક વિભાગમાં મુખ્યત્વે ગુજરાતી, હિન્દી, વિજ્ઞાન જેવા વિષયોનું શિક્ષણ કાર્ય કરાવતા તેઓ ખૂબજ મહેનતું છે અને આનંદી સ્વભાવના છે. નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાની સેવાઓ બજાવે છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબજ પ્રિય છે. શાળાની તમામ પ્રકારની ઈતર પ્રવૃતિઓમાં હંમેશા ભાગ લે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી., પી.ટી.સી.

દાખલ તારીખ

:

08/06/1984

જન્મ તારીખ

:

11/14/1960