શ્રીમતિ હીનાબેન જયંતિલાલ દરજી

શિક્ષકા

શ્રીમતિ હીનાબેન જયંતિલાલ દરજી આ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં શિક્ષિકા તરીકે સેવા બજાવે છે. હીનાબેન મૂળવતની સંખેડાના છે. 1984 માં ધોરણ -1 થી 4 માં શિક્ષિકા તરીકે જોડાયા 1998માં પ્રાથમિક વિભાગમાં સેવા આપવા જોડાયા. તેઓ પ્રાથમિક વિભાગમાં મુખ્યત્વે અંગ્રેજી, ગણિત, ચિત્ર જેવા વિષયોનું શિક્ષણ કાર્ય કરાવતા તેઓ ખૂબજ મહેનતું છે. અને આનંદી સ્વભાવના છે. નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાની સેવાઓ બજાવે છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબજ પ્રિય છે. શાળાની તમામ પ્રકારની ઈતર પ્રવૃત્તિઓમાં હંમેશા ભાગ લે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ., પી.ટી.સી.

દાખલ તારીખ

:

6/19/1998 (ડી.બી. પારેખમાં)

જન્મ તારીખ

:

10/20/1972