શ્રી વિપુલભાઈ અરવિંદભાઈ તડવી

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી વિપુલભાઈ અરવિંદભાઈ તડવી આ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં શિક્ષક તરીકે સેવા બજાવે છે. વિપુલભાઈ મૂળવતની ભાટપુરના છે. 2005માં ડી.બી. પારેખ હાઈસ્કૂલ સંખેડામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં સેવા આપવા જોડાયા. તેઓ પ્રાથમિક વિભાગમાં મુખ્યત્વે અંગ્રેજી, સમાજવિધા, હિન્દી જેવા વિષયોનું શિક્ષણ કાર્ય કરાવે છે. તેઓનો મુખ્ય વિષય અંગ્રેજી અને સમાજવિધા છે.તેઓ ખૂબજ મહેનતું છે. નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાની સેવાઓ બજાવે છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબજ પ્રિય છે. શાળાની તમામ પ્રકારની ઈતર પ્રવૃતિઓમાં હંમેશા ભાગ લે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ., બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

11/16/2005 (ડી.બી. પારેખમાં)

જન્મ તારીખ

:

9/17/1982