શ્રી અશ્નિનકુમાર શાંતિલાલ પ્રજાપતિ

વિધા સહાયક

શ્રી અશ્વિનકુમાર શાંતિલાલ પ્રજાપતિ આ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં શિક્ષક તરીકે સેવા બજાવે છે. અશ્વિનભાઈ મૂળ વતની સંખેડાના છે. એચ.એસ.સી.(સાયન્સ) પી.ટી.સી. થયા પછી 2008માં ડી.બી.પારેખ હાઈસ્કૂલ સંખેડામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં સેવા આપવા જોડાયા. તેઓ પ્રાથમિક વિભાગમાં મુખ્યત્વે ગણિત, વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત જેવા વિષયોનું શિક્ષણ કાર્ય કરાવે છે. તેઓ ખૂબજ મહેનતું છે. નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાની સેવાઓ બજાવે છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબજ પ્રિય છે. શાળાની તમામ પ્રકારની ઈતર પ્રવૃતિઓમાં હંમેશા ભાગ લે અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એચ.એસ.સી.(સાયન્સ)પી.ટી.સી

દાખલ તારીખ

:

07/01/2008

જન્મ તારીખ

:

05/05/1981