આર.એમ.અબ્બાસી

મદદનીશ શિક્ષિકા

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.