મન્સુરી ઈસ્માઈલ ઉમરભાઈ

સિનિયર કલાર્ક

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.