એમ.એમ.હકીમ

હેડ કલાર્ક

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.