શ્રી મુનાવરઅલી અકબરઅલી શેખ

પટાવાળા

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.