શ્રીમતી ખાતીજા એમ.શેખ

મદદનીશ શિક્ષકા

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.