સૈયદ પરવીનબાનુ મહંમદઅલી

પટાવાળા

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.