પટેલ ઉસ્માનગની યાકુબભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.