શ્રીમતી મલેક તબસ્સુમ મંહમદ હુસેન

મદદનીશ શિક્ષિકા

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.