સહેનાઝ સુલતાના અબ્દુલ આઝિઝ શેખ

મદદનીશ શિક્ષિકા

એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ નાગરવાડા, વડોદરા.