SHAIKH MAHAMMADHANIF A.RAHIM

ASSIST.TEACHER

SHAIKH M.A

M.SC.B.ED (SCIENCE,MATHS)

DATE OF JOINING 15/06/1996