શ્રી મોહનભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ

આચાર્ય

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Sc., B.Ed. B.Sc., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

ગણિત-૧૦

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૩.૧૦.૧૯૮૦ (શિક્ષક) ૦૧.૦૩.૨૦૦૬

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૧૯૫૬

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૧૪