શ્રીમતી પરાગિનીબેન જશવંતલાલ પંડયા

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

ગુજરાતી-૧૧. સંસ્કૃત-૧૧. ગુજરાતી-૧૨. સંસ્કૃત-૧૨. હિન્દી-૯

નિમણૂંક તારીખ

:

૦૫-૦૧-૧૯૮૧

જન્મ તારીખ

:

૨૮-૦૯-૧૯૫૪

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૧૨