શ્રી અરૂણભાઈ શંકરભાઈ પટેલ

ઉદ્યોગ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કરતા ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીઓની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Sc., B.Ed. (કેમ.ટેકનો.કોર્ષ)

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

ઉદ્યોગ-૧૧. ઉદ્યાગ-૧૨. વિજ્ઞાન-૧૦. સ્વા.શિ. ૧૦. પી.ટી.-૧૧

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૪-૦૨-૧૯૮૭

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૧૯૬૦

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૧૮