શ્રી દિનુભાઈ દલસુખભાઈ પરમાર

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કરતા ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીઓની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

અર્થશાસ્ત્ર-૧૧. સમાજશાસ્ત્ર-૧૧. અર્થશાસ્ત્ર-૧૨. સમાજશાસ્ત્ર-૧૨. M.D.

નિમણૂંક તારીખ

:

૧૫-૦૬-૧૯૮૯

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૧૯૬૨

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૨૦