શ્રી વિપુલકુમાર અભેરાજ ચૌધરી

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કરતા ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીઓની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

અંગ્રેજી-૧૧. અંગ્રેજી-૧૨. ભૂગોળ-૧૧. ભૂગોળ-૧૨. સેક્રેટરીયલ પ્રેકટીશ-૧૧

નિમણૂંક તારીખ

:

૦૯-૧૧-૨૦૦૯

જન્મ તારીખ

:

૨૫-૦૯-૧૯૮૨

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૪૦