શ્રી મનુભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ

ગ્રંથપાલ

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કરતા ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીઓની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Com., Lib., SCI

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

પુસ્તકાલયની કામગીરી દરેક ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો આપવાની કામગીરી

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૫-૦૫-૧૯૯૦

જન્મ તારીખ

:

૧૭-૧૦-૧૯૬૦

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૧૮