ભાટીયા કંચનભાઈ રસિકભાઈ

સિનિયર કલાર્ક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતાં બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

H.S.C.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

નિમણૂંક તારીખ

:

૧૫-૧૧-૧૯૮૬

જન્મ તારીખ

:

૧૬-૦૫-૧૯૬૧

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-0૫-૨૦૧૯