પટેલ દિનેશભાઈ જયંતિભાઈ

સેવક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતાં બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધો.૮ પાસ

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

નિમણૂંક તારીખ

:

૦૯-૦૯-૧૯૯૨

જન્મ તારીખ

:

૦૧--૦૬-૧૯૭૧

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૦-૦૬-૨૦૩૧