પટેલ રમેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતાં પ્રાથમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

S.S.C., C.P.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

નિમણૂંક તારીખ

:

૦૬-૦૧-૧૯૭૮

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૧૯૫૨

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૧૦