શ્રી રવજીભાઈ મંગાભાઈ રાઠોડ

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Sc., D.B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

ગણિત-૧૦, વિજ્ઞાન-૯, વિજ્ઞાન-૮. ગણિત-૯

નિમણૂંક તારીખ

:

૦૧.૦૩.૧૯૯૫

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૧૯૬૪

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૨૨