પટેલ નિલેશભાઈ રમણભાઈ

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતાં પ્રાથમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

S.S.C., P.T.C.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

નિમણૂંક તારીખ

:

જન્મ તારીખ

:

૧૨-૦૫-૧૯૭૧

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૨૯