જોષી કમલેશભાઈ વિનોદચંદ્ર

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતાં પ્રાથમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A., B.Ped.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૯-૦૭-૨૦૦૫

જન્મ તારીખ

:

૧૨-૦૨-૧૯૭૭

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૩૫