શ્રી વિજયકુમાર રમણભાઈ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

અંગ્રેજી-૧૦. અંગ્રેજી-૯. સંસ્કૃત-૮

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૨.૧૨.૧૯૯૭

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૧૦-૧૯૬૯

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૨૭