શ્રી શંકરભાઈ રમણભાઈ રાઠવા

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

ગુજરાતી-૧૦. સમાજીક વિજ્ઞાન-૧૦. ગુજરાતી-૯

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૨-૧૧-૧૯૯૯

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૧૯૭૨

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૩૦