શ્રી મહેન્દ્રભાઈ રતનસિંહ સુથાર

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

H.S.C., A.T.D.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

ચિત્ર-૮. ચિત્ર-૯. ચિત્ર-૧૦. ગુજરાતી-૮. સા.વિ-૮

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૦-૧૨-૨૦૦૧

જન્મ તારીખ

:

૦૨-૦૩-૧૯૮૦

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૩૮