શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ નગીનભાઈ બારિયા

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Sc., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

ગણિત-૮. ગણિત-૯. વિજ્ઞાન-૮. વિજ્ઞાન-૯. M.D.

નિમણૂંક તારીખ

:

૧૩-૦૬-૨૦૦૬

જન્મ તારીખ

:

૩૧-૦૮-૧૯૮૨

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૪૦